About The Club


Hello Friends,
‘ Club for Human and Minorities Rights is run by the local Youth Office in partnership with OCS. The Club is creating a sustainable resource for spreading the culture of human and minorities’ rights, as well as for advancing the interethnic relations and exercise of national minorities’ rights


MCHMR (ex-AWO Youth Center)
Karađorđe Petrovića 237
17250 Bujanovac/Bujanoc
mchmr.bu@gmail.com
Municipality of Bujanoc
Karađorđa Petrovića 115, 17250 Bujanovac/Bujanoc
+381 17 651 013/044(fax)
KzM/ZpR
Trg.Karađorđe Petrovića
17250 Bujanovac/Bujanoc
fb.com/ZyraPerTeRinjeBuajnoc

“"1. E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj."”

Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, Neni 1

“"1.Everyone has the right to freedom of expression."”

European Convention on Human Rights, Article 10

“"1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit, të ndërgjegjes e të fesë;"”

―Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, Neni 9

“"1. Нико се не сме држати у ропству или ропском положају."”

― КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА, ЧЛАН 4 Забрана ропства и принудног рада

“"Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë së tij."”

― Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, Protokoll shtesë - Neni 1

“"1.Everyone has the right to liberty and security of person."”

European Convention on Human Rights, Article 5

“"1. Право на живот сваког лица заштићено је законом"”

― КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА, ДЕО I ПРАВА И СЛОБОДЕ ЧЛАН 2

“"Askujt nuk mund t’i mohohet e drejta për arsimim.".”

― Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, Protokoll shtesë - Neni 2

“"1. Свако има право на слободу и безбедност личности.".”

― КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА, ЧЛАН 5, Право на слободу и безбедност

“"1.Everyone’s right to life shall be protected by law"”

European Convention on Human Rights, Article 2

View our multimedia Gallery.


...


Support (FEB/2015 - FEB/2016)

This website is part of the project of Bujanovac/Bujanoc local government “Municipality Club for Human and Minorities Rights”, was implemented through a grant from the joint European Union and Council of Europe project “Promoting Human Rights and Minority Protection in South East Europe” ”

“This document has been produced using funds of a joint project of the European Union and the Council of Europe. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union or the Council of Europe”.

Newsbox

Oct 3, 2015

T.R."Dialogu Ndërkulturor dhe Toleranca"Project-Update


Në ambientet e Klubit Komunal për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave në Bujanoc u mbajt Tryeza e Rrumbullakët me temën "Dialogu ndërkulturor dhe Toleranca". Në këtë tryezë të pranishëm ishin përfaqësues nga Komuna e Bujanocit të prirë nga kryetari Mr Nagip Arifi, pastaj përfaqësuesja e Këshillit të Evropës znjsh.Aleksadnra Vujic, përfaqësues nga shoqëria civile si Fismir Jahiu nga Gradjanske, Lidija Janjic nga CRC, Ahmet Arifi nga KNR si dhe pjesëmarrës nga ZpR.


Read More

Aug 17, 2015

Dita ndërkombëtare e të rinjve

12.08.2015
Dita Ndërkombëtare e Rinisë festohet çdo vit më 12 gusht, me të vetmin qëllim që të pranoj dhe njoh përpjekjet dhe përkushtimin e të rinjve anembanë botës për përmirësimin e shoqërisë globale.Po ashtu, kjo ditë ka për synim edhe promovimin e mënyrave të ndryshme nëpërmjet të cilave rinia do të angazhohej në mënyrë aktive në dhënien e kontributeve sa më pozitive për komunitetet e tyre.Dita Ndërkombëtare e Rinisë u aprovua me një rezolutë të posaçme nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në vitin 1999.Gëzuar 12 Gushtin "Dita e te rinjëve".Kemi rininë më të mirë në botë. Mos harroni në festojmë ditën e të rinjve në mbrëmjen e së shtunës në qendër të qytetit me turnirin e organizuar në sporte te ndryshme
‪#‎rini‬ e ‪#‎shendoshe‬ ‪#‎riniintelektuale‬
‪#‎rinihumane‬
‪#‎proud‬


Read More

Jul 10, 2015

Aktivitete të shumta në MCHMR

Project-Update

Pjesëmarrësit e projektit ‘Klubi Komunal për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave’ ndërmorrën dy aktivitete të rëndësishme. Mbajtën trajnimin me temë: “E drejta e shprehjes dhe Religjioni” si dhe më pas kanë shpërndarë nëpër vende të ndryshme në qytet posterat me porosi për respektimin e të drejtave të njeriut. 

Učesnici projekta "Opštinski klub za ljudska I manjinska prava” preduzela dve važne aktivnosti. Održana obuka na temu: "Sloboda izražavanje i religije" , a potom su delili postere i letaka u različitim lokacijama u gradu sa porukom poštovanja ljudskih prava.


Participants of the project "Municipal Club for Human and Minorities Rights” undertook two important planned activities. Held training on the topic :
"Freedom of expression and religion" and then have delivered wall-posters and leaflets across various locations in the city with the message of respect for human rights
Read More

Email Facebook Google Soundcloud

Municipality Club for Human and Minorities Rights - © 2015