Oct 3, 2015

T.R."Dialogu Ndërkulturor dhe Toleranca"



Project-Update


Në ambientet e Klubit Komunal për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave në Bujanoc u mbajt Tryeza e Rrumbullakët me temën "Dialogu ndërkulturor dhe Toleranca". Në këtë tryezë të pranishëm ishin përfaqësues nga Komuna e Bujanocit të prirë nga kryetari Mr Nagip Arifi, pastaj përfaqësuesja e Këshillit të Evropës znjsh.Aleksadnra Vujic, përfaqësues nga shoqëria civile si Fismir Jahiu nga Gradjanske, Lidija Janjic nga CRC, Ahmet Arifi nga KNR si dhe pjesëmarrës nga ZpR.


Read More

Aug 17, 2015

Dita ndërkombëtare e të rinjve

12.08.2015
Dita Ndërkombëtare e Rinisë festohet çdo vit më 12 gusht, me të vetmin qëllim që të pranoj dhe njoh përpjekjet dhe përkushtimin e të rinjve anembanë botës për përmirësimin e shoqërisë globale.Po ashtu, kjo ditë ka për synim edhe promovimin e mënyrave të ndryshme nëpërmjet të cilave rinia do të angazhohej në mënyrë aktive në dhënien e kontributeve sa më pozitive për komunitetet e tyre.Dita Ndërkombëtare e Rinisë u aprovua me një rezolutë të posaçme nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në vitin 1999.Gëzuar 12 Gushtin "Dita e te rinjëve".Kemi rininë më të mirë në botë. Mos harroni në festojmë ditën e të rinjve në mbrëmjen e së shtunës në qendër të qytetit me turnirin e organizuar në sporte te ndryshme
‪#‎rini‬ e ‪#‎shendoshe‬ ‪#‎riniintelektuale‬
‪#‎rinihumane‬
‪#‎proud‬


Read More

Jul 10, 2015

Aktivitete të shumta në MCHMR

Project-Update

Pjesëmarrësit e projektit ‘Klubi Komunal për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave’ ndërmorrën dy aktivitete të rëndësishme. Mbajtën trajnimin me temë: “E drejta e shprehjes dhe Religjioni” si dhe më pas kanë shpërndarë nëpër vende të ndryshme në qytet posterat me porosi për respektimin e të drejtave të njeriut. 

Učesnici projekta "Opštinski klub za ljudska I manjinska prava” preduzela dve važne aktivnosti. Održana obuka na temu: "Sloboda izražavanje i religije" , a potom su delili postere i letaka u različitim lokacijama u gradu sa porukom poštovanja ljudskih prava.


Participants of the project "Municipal Club for Human and Minorities Rights” undertook two important planned activities. Held training on the topic :
"Freedom of expression and religion" and then have delivered wall-posters and leaflets across various locations in the city with the message of respect for human rights








Read More

Promoting Human Rights and Minority Protection

About the project

"Promoting Human Rights and Minority Protection'' is a regional project for South East Europe. It aims to improve access to rights for minorities at various levels of government based upon Council of Europe standards in this field and in particular on the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM) and the European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML).
The Project is designed to break down barriers for minorities so that they can fully enjoy their rights.
The project builds on the fact that the experiences and challenges felt at the local level, including what limited resources are concerned, may be very similar in the Beneficiaries and that practical measures taken successfully in one municipality to increase cohesion and access to rights may well also be useful to others.

Read More

Jun 30, 2015

Website Launch

2.07.2015
Sot, po hapet edhe një dritare informimi për të rinjët e Bujanocit. Po hapim webfaqën që do t'i shërbejë pjesëmarrësve të projektit tonë si dhe mbarë komunitetit lokal. Urime!

Danas, otvoramo jos jedno prozore informisanje za omladinu Bujanovca .
Otvaramo vebsajt koji će služiti učesnike projekta za ljudska prava 
i cele lokalne zajednice. Čestitamo!

Today, we're opeening a window for informing the youth of Bujanovac . 
We are opening website that will serve our project participants and the entire local community . Congratulations!


Vjollca Aliu
MCHMR Manager 
Read More

Email Facebook Google Soundcloud

Municipality Club for Human and Minorities Rights - © 2015