Jul 10, 2015

Aktivitete të shumta në MCHMR

Project-Update

Pjesëmarrësit e projektit ‘Klubi Komunal për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave’ ndërmorrën dy aktivitete të rëndësishme. Mbajtën trajnimin me temë: “E drejta e shprehjes dhe Religjioni” si dhe më pas kanë shpërndarë nëpër vende të ndryshme në qytet posterat me porosi për respektimin e të drejtave të njeriut. 

Učesnici projekta "Opštinski klub za ljudska I manjinska prava” preduzela dve važne aktivnosti. Održana obuka na temu: "Sloboda izražavanje i religije" , a potom su delili postere i letaka u različitim lokacijama u gradu sa porukom poštovanja ljudskih prava.


Participants of the project "Municipal Club for Human and Minorities Rights” undertook two important planned activities. Held training on the topic :
"Freedom of expression and religion" and then have delivered wall-posters and leaflets across various locations in the city with the message of respect for human rights
Share This

No comments:

Post a Comment

This website is part of the project of Bujanovac/Bujanoc local government
“Municipality Club for Human and Minorities Rights”, implemented through a grant from the joint European Union and Council of Europe project “Promoting Human Rights and Minority Protection in South East Europe”

Disclaimer:
“This document has been produced using funds of a joint project of the European Union and the Council of Europe.The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union or the Council of Europe

Email Facebook Google Soundcloud

Municipality Club for Human and Minorities Rights - © 2015